Transparent Caching จาก SwiftCache รองรับทรูพุตสูงสุด 5 Gbps ช่วยลดแบนวิดธ์ได้ 30-50% และเพิ่มความเร็วตลอดจน User Experience ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้สูงถึง 10 เท่า

ปัจจุบัน Caching ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน ISP และองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากและมีการใช้แบนวิดธ์ที่สูง โดยหน้าที่หลักๆ ของ Caching มีดังนี้

1. เพื่อแคช content ที่มีการเรียกใช้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเว็บไซต์ File Download & Sharing วีดีโอ Social media ต่างๆ ตลอดจนการดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ หรือ Live Streaming ทำให้ผู้ใช้ สามารถโหลดคอนเทนต์ได้เร็วกว่าเดิมถึง 10 เท่า

2. ในฝั่งองค์กรหรือผู้ให้บริการเอง สามารถลด bandwidth ได้สูง 30-50% เมื่อเทียบกับไม่ใช้ Caching ทำให้มีแบนวิดธ์เหลือสำหรับรองรับงานสำคัญอื่นๆ ได้

3. ลดค่าใช้จ่ายในการขยายลิงค์เพิ่ม เนื่องจาก Caching ช่วย save bandwidth ทำให้มี bandwidth เหลือโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มอีก 3-5 ปี

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกชพร โทร 089-2024761 หรือที่อีเมล์ sale@nextwave.co.th